Naslovnica»Prva inventura

  ♦   Prva inventura

   
           PRVA INVENTURA OSNOVNIH SREDSTEV - Lite verzija
             
 


Realni obseg projekta druge inventure je povprečno 2 min porabljenega časa na osnovno sredstvo. Inventura OS je projekt, ki zahteva velliko časa za urejanje stanja.


1. Namen uvedbe črtne kode pri inventurnem poslovanju

Spremljanje poslovanja z osnovnimi sredstvi zahteva obdelavo velike količine informacij. Klasično poslovanje ne omogoča enostavnega reševanja problemov kot so spremembe  nahajališč, odpadle številke, namerne zamenjave številk,.... Posledica je zamudno ročno usklajevanje stanja, za kar potrebujete veliko časa in ljudi.


Računalniško podprta rešitev evidentiranja in spremljanja inventurnega poslovanja s pomočjo črtne kode po IAS 16 računovodskemu standardu močno olajša popis osnivnih sredstev ter zagotavlja točnost podatkov.


Prednosti evidentiranja in spremljanja inventurnega poslovanja s pomočjo črtne kode:
        
              
-        enostavna in hitra izvedba popisa
             
-        večja zanesljivost / točnost popisa
              
-        enolična identifikacija osnovnega sredstva
              -    meja med OS in drobnim inventarjem
              
-       manjša možnost potvarjanja podatkov
             
-        branje nahajališč in inventarnih številk poteka s čitalcem črtne kode
                   -     vsi podatki se v času popisa hranijo v prenosnem terminalu 
                   -     avtomatska primerjava starega in novega stanja osnovnih sredstev,
                   -     avtomatski izpis inventurnih razlik (viškov, mankov, sprememb makro-mikrolokacij, stroškovnih mest, ...) 
                          brez zamudnega ročnega
                   -     avtomatsko knjiženje razlik identifikacijskih pogojev,
                   -     zaradi tehnologije pri popisu sodeluje manjše število ljudi,
                   -     zaradi hitrosti popisa je strošek vsakoletne inventure manjši.


2. Predlagana rešitev 
 
Rešitev, ki vam jo ponujamo, vključuje:
           
              -    izdelavo izvedbenega projekta
                   •    definicija kaj je OS in kaj drobni inventar po IAS 16
              -    fizično izdelavo vseh šifrantov s črtnimi kodami
              -    evidentiranje osnovnih sredstev s pomočjo črtne kode
              -    zajemanje podatkov s prenosnim terminalom za branje črtne kode
              -    prenos podatkov s prenosnega terminala na osebni računalnik, TXT datoteka
              -    organizacijo, vodenje in svetovanje pri prehodu na nov način poslovanja z osnovnimi sredstvi
              -    fizično prisotnost vodje projekta s strani izvajalca v času izvajanja operativnih postopkov prehoda na
                   črtno kodo do zmožnosti samostojnega dela naročnika.


3. Specifikacija izvedbenega projekta

Uvajanje inventure s pomočjo črtne kode poteka postopno v več fazah in traja praviloma dve leti (prva in druga inventura).

Posamezne faze uvajanja inventure s pomočjo črtne kode so:
                 -   izdelava izvedbenega projekta (prvo leto),
                 -   izvedba prve inventure (prvo leto),
                 -   izvedba druge in vseh ostalih inventur (drugo leto) .


Izdelava izvedbenega projekta obsega naslednje faze:

    1. Analiza obstoječega stanja pri naročniku
                -   analiza obstoječega stanja na osnovnih sredstvih (predmetno)
                -   analiza obstoječe računalniške podpore
                -   analiza obstoječih organizacijskih predpisov, ki urejajo poslovanje z osnovnimi sredstvi
                -   analiza obstoječih organizacijskih postopkov
                -   opredelitev organizacijske podpore projekta
                -   določitev nosilca / koordinatorja projekta
                -   določitev odgovornih služb, ki sodelujejo pri izvedbi prve inventure
     
     2. Definicija vhodnih podatkov, to je identifikacijskih pogojev na prenosnem terminalu z izdelavo
         ustreznih šifrantov:
                -   struktura makro lokacij (nahajališče - objekt)
                -   struktura mikrolokacij (nahajališče - soba )
                -   struktura tipov nazivov (osnovni opis sredstva)
                -   struktura stroškovnih mest (finančni nosilec)

     
3. Definicija načina zajemanja in prenosa podatkov s črtno kodo

     
4. Definicija postopkov zajemanja podatkov po segmentih opreme po IAS 16
                -   pisarniška oprema (omare, mize, stoli, ...)
                -   birooprema (pisalni stroji, računski stroji, telefoni, ...)
                -   računalniška oprema
                -   telekomunikacijska oprema
                -   standardna in univerzalna orodja
                -   umetniška dela
                -   prevozna sredstva
                -   objekti in nepremične
                -   zemljišča
                -   neopredmetena OS
                -   ostalo

      5. Definicija opreme za inventurno poslovanje s črtno kodo
                -   zahtevnost programske opreme za zajemanje podatkov s prenosnim terminalom
                -   zahtevnost strojne opreme za zajemanje podatkov s prenosnim terminalom
                -   specifikacija nalepk za označitev osnovnih sredstev
                -   specifikacija nalepk za označitev lokacij
                -   robni pogoji izvedbe inventurnega poslovanja:
                            a) strojna oprema
                            b) nalepke
                            c) kadrovski viri

      
6. Izdelava šifrantov s črtnimi kodami
                -   izdelava šifranta tipizacije osnovnih sredstev v obliki kataloga
                -   izdelava nalepk za lokacije, osnovna sredstva
 

4. Potrebna strojna oprema 
 
PRENOSNI RAČUNALNIK

        1. Prenosni terminal Opticon DCL-1531-USB, baterija, z USB komunikacijskim vmesnikom

                  Opticonov terminal DCL za izvedbo inventure osnovnih sredstev

•   laserski čitalec črtnih kod, dekodiranje standardnih 1D kod
•   alfanumerična tipkovnica, 18 tipk
•   štiri vrstični grafični LCD zaslon
•   USB komunikacija verzija 1.2
•   152/512 k pomnilnika
•   16 bitni procesor
•   dve AAA bateriji za napajanje, Li-Ion back up baterija
•   IP54 test za vibracije in odpornost


POTREBNA STROJNA OPREMA NAROČNIKA

         2. Osebni računalnik (uporabite lahko obstoječi računalnik npr. v računovodstvu!).

Računalnik naj ima naložen Windows XP ali WinVista operacijski sistem, prost USB priključek, CD ROM, ustrezne administratorske privilegije za instalacijo programske opreme.


5. Potrebna programska oprema  

1. Programska oprema za zajemanje podatkov s pomočjo prenosnega terminala Opticon DCL-1531 - enostavna verzija, samo zbiranje podatkov in prenos podatkov v TXT datoteko: 
          •    vpis makro lokacije
          •    vpis mikro lokacije
          •    vpis storškovnega mesta
                      -  novi OS s črtno kodo
                      -  stara inventurna številka
                      -  tip naziva
                      -  opis
                      -   zadolženec in leto nabave (opcija)

2. Programska oprema za komunikacijo na strani PC računalnika


6. Ostala potrebna oprema - etikete


     1. Poliestrske termo transfer nalepke za označevanje lokacij ali osnovnih sredstev

Nalepke so izpisane s pomočjo termal transfer postopka.
Vsebina nalepke:  -   napis / logotip podjetja
                           -   šifra lokacije, zapisana s črtno kodo
                           -   šifra lokacije, zapisana v numerični obliki
                           -   naziv lokacije, zapisan v alfanumerični oblikiSporočite zanimanje za izdelek